https://www.mobil.se/business/n-sta-ioe-fas-konsolidering-och-mer-kundnytta
556653
Inför Internet of Everything For Real

Nästa IOE-fas: konsolidering och mer kundnytta

Sakernas Internet är bland det mest spännande inom mobilbranschen i dag. Mobil Business diskuterar utvecklingen med Tele2, Telenor Connexion och Teliasonera.

Cisco spår att antalet uppkopplade apparater i Sverige kommer att ha fördubblats till år 2018, till 88 miljoner från 49 miljoner år 2013. Även om smartphones och surfplattor då står för nästan en tredjedel av all IP-trafik är det maskin-till-maskin-enheter (M2M-enheter) som spås öka mest i antal. Från 14,3 miljoner enheter år 2013 kommer antalet M2M-enheter år 2018 vara 40 miljoner. Globalt pratar vi om 7,3 miljarder M2M-enheter. 

I Sverige har de tre största mobiloperatörerna valt att satsa på Internet of Everything (IOE), ofta kallat sakernas Internet eller M2M. Deras åsikter skiljer sig något åt vad gäller de hinder som finns kvar för att ännu fler saker ska kopplas upp. Det råder dock konsensus bland dem om att IOE-ekosystemet har mognat och att vi nu går en ny fas. 

Rami Avidan, chef Tele2 M2M Global Solutions

– Det finns mycket spännande som händer på marknaden. Det som är det primära är att ekosystemet, som är komplext, har cementerats. De olika spelarna vet nu vad de ska leverera, till vem de ska leverera det samt hur de ska leverera det. Detta i sin tur har gjort att marknaden är mogen inte bara utifrån ett kundperspektiv utan också utifrån ett ekosystem perspektiv, säger Rami Avidan, chef för Tele2 M2M Global Solutions.

Tele2 inledde sin M2M-satsning under fjärde kvartalet 2013.

Per W. Simonsen, vd, Telenor Connexion

Även Per W. Simonsen, vd för Telenor Connexion AB, gläds åt att det nu inleds en ny fas där synen på uppkopplade saker har vidgats och mognat. Istället för industriella tillämpningar ligger nu fokus främst på konsumentnära digitala tjänster och användarnytta, säger han.

– Tekniken har avdramatiserats, många av oss har i dag ett antal appar i telefonen som interagerar med olika produkter utan att man tänker så mycket på det – det har blivit en naturlig del av vardagen, säger Simonsen.

Hans Dahlberg, vd, Teliasonera M2M Services

För Hans Dahlberg, vd för Teliasonera M2M Services, speglas denna nya fas bland annat i att företag från alla olika branscher går från ord till handling. 

Mognare men inte mogen marknad
Att IOE nu går in en ny, mognare fas innebär dock inte att allt är en dans på rosor. Det finns några hinder kvar innan man verkligen kan tala om en helt mogen marknad i stor skala, varav fragmentisering anses vara bland de största.

– Marknaden för IOE/M2M-lösningar är fragmentariserad och på många håll omogen. Den består dessutom av en rad olika aktörer som utför olika roller i värdekedjan, från tillämpare till möjliggörare och innovatörer. Dessa företag experimenterar fortfarande för att hitta hållbara affärsmodeller. Det gör också att många lösningar ännu inte är redo för massmarknaden, säger Hans Dahlberg på Teliasonera.

Per W. Simonsen på Telenor är inne på samma spår: att få till en helhetslösning kan fortfarande vara svårt på grund av att marknaden är fragmenterad vad gäller hårdvara, mjukvara, applikation och kommunikation, även om tekniken och de kommersiella förutsättningarna börjar komma på plats. 

Rami Avidan på Tele2 identifierar för sin del tre huvudproblem i dag och i den närmaste framtiden. För det första krävs standardisering av uppkopplade enheter:

– Som mobil nätverksoperatör i dag är det oerhört komplext att kunna garantera tjänstekvalitet (Quality of Service, QoS) när man i de flesta fall inte kontrollerar hela kedjan. Detta, i samband med att kunderna fortfarande är priskänsliga, innebär att de i många fall inte köper de bästa komponenterna. Detta leder i sin tur att vi får en teknikpark som inte är homogen och som gör det oerhört svårt att leverera QoS, säger Avidan.

För det andra behöver abonnemangsmodellerna bli flexiblare och för det tredje måste roamingreglerna fungera bättre, fortsätter han.

– Vi ser en stigande trend av att lokala nationella roamingoperatörer (NRO) skriver egna lagar och regler för sina respektive marknader, vilket gör det oerhört svårt att erbjuda en global och skalbar tjänst. Vilket är något som våra kunder och partners eftersöker, säger han.

Nästa steg: Mer kundnytta och konsolidering
Utvecklingen inom IOE berör alla, konsumenter som företag, menar Per W. Simonsen, som spår en accelererande tillväxt inom segmentet, där bland annat stora produktbolag ökar fokus på digitala tjänster snarare än sina grundprodukter.

– Vissa branscher kommer fundamentalt att omdefinieras och vi ser redan nya affärsmodeller inom till exempel försäkring, energi och industriell utrustning som ett led av detta, säger han.

– Vi har nått ett nytt stadie i utvecklingen som drivs av att slutanvändare förväntar sig denna typ av tillämpningar; smarta digitala produkter och tjänster. Produktbolag inom samtliga branscher behöver identifiera en strategi för hur man kan använda data från uppkopplade produkter för att skapa bättre kundupplevelse, nya affärsmodeller, sänkta kostnader och stärkta kundrelationer. 

En sådan utveckling sker exempelvis i bilindustrin, en bransch som tidigt satsade på IOE och i vilken Hans Dahlberg på Teliasonera ser en fortsatt stor tillväxtpotential framöver.

– Det vi ser nu är bara början, där de globala biltillverkarna bygger in Internetuppkoppling i bilarna. Det är först när uppkopplingen är på plats att vi kommer att se riktig innovation, säger Hans Dahlberg.

Kunderna kommer att driva på ”end-to-end”-lösningar, säger Rami Avidan. Han spår även att IOE-ekosystemet snart är moget för konsolidering.

– Det som troligen kommer att ske är att det blir en konsolidering på marknaden inom M2M där de spelare som i dag är mobila virtuella nätverksoperatör och -möjliggörare (MVNO/MNVNE) kommer att bli uppköpta av mobila operatörer, alternativt gå samman för att skapa mervärde mot kund. Vi kommer också att se en konsolidering inom ekosystemet där en rad spelare kommer att erbjuda mer än vad man tidigare har fokuserat på, säger Rami Avidan.

Rami Avidan, Hans Dahlberg och Per W. Simonsen debatterar möjligheterna och utmaningarna inom IOE utifrån en rad konkreta case som presenteras på eventet Internet of Everything For Real, som går av stapeln kl. 8:00 idag 18:e juni. Eventet kan du följa via livestream från kl. 8:00 här:

Inför Internet of Everything For Real