Inte förenlig med mänskliga fri- och rättigheter

EU-domstolen ogiltigförklarar svensk datalagring

EU-domstolen har dömt att den svenska datalagringslagen strider mot EU:s grundläggande regler.

Publicerad Uppdaterad

Den svenska datalagringslagen tillkom efter ett EU-direktiv, som i sin tur uppkom efter en rad terrorattacker i början av 2000-talet.  Enligt lagen är teleoperatörerna skyldiga att lagra sina användares personuppgifter i minst sex månader. Det här innefattade internet-och teleoperatörers trafikdata, alltså mejl, sms, telefonsamtal och geografiska placeringar. Operatörerna var också skyldiga att lämna ut dem till polisen vid förfrågan.

Kritiker både i sverige och EU har hävdat att detta är en form av massövervakning, och år 2014 ogiltigförklarades EU-direktivet eftersom det ansågs strida mot EU:s stadgar om grundläggande medborgerliga rättigheter gällande respekten för privatliv och skydd av personuppgifter. Trots det höll Sverige fast vid sin datalagringslag, och det är Tele2, som förutom integritetsaspekterna inte uppskattar kostnaden för infrastrukturen för datalagring, som dragit Sverige inför EU-domstolen.

Och nu har alltå EU-domstolen dömt till Tele2:s fördel. De svenska lagarna om krav på datalagring inte är förenliga med EU-rättsliga bestämmelser om mänskliga fri- och rättigheter. Viss riktad datalagring är tillåten enligt eu, men "Detta får dock enbart ske i syfte att bekämpa grov brottslighet och under förutsättning att lagringen av uppgifterna begränsas till vad som är strängt nödvändigt vad gäller vilka slags uppgifter som ska lagras, vilka kommunikationsmedel som avses, vilka personer som berörs och hur länge lagringen ska ske", skriver domstolen.

”Det ingrepp som en nationell lagstiftning som föreskriver lagring av trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter utgör måste således betraktas som synnerligen allvarligt. Den omständigheten att lagringen av uppgifterna sker utan att användarna av elektroniska kommunikationstjänster är underrättade om detta kan ge de berörda personerna en känsla av att deras privatliv står under ständig övervakning. Följaktligen kan endast bekämpning av grov brottslighet motivera ett sådant ingrepp” fortsätter man.

Telenor har redan gått ut med att man omedelbart upphör med att lagra prsonuppgifter, och övriga operatörer lär följa efter.

Källa