Affärsmöjligheter och effektiviseringar

Uppkoppling avgörande – men ansvaret oklart

Bild: Patrizia Soliani

Svenska företag är positiva till IoT – men tvekar inför kostnader och säkerhetsfrågor.

Publicerad Uppdaterad

Nästan 80 procent av svenska företag har implementerat sakernas Internet, Internet of things (IoT), i sin affärsverksamhet eller planerar att göra det inom två år. Närmare en tredjedel ser att ha en uppkopplad rörelse inom fem år som affärskritikskt. Det framkommer i en ny rapport från Telenor Connexion, vilken stärker bilden av Sverige som ledande inom molnbaserade affärslösningar

Av de 100 svarande företagen framhåller över 60 procent en förbättrad tjänst eller service mot kund som skäl till en uppkopplad verksamhet, över en tredjedel nämner kostnadsbesparingar och nästan lika många pekar på nya inkomstkällor och affärsmodeller. 

Miljö en del av flera hållbarhetsfördelar
Närmare en femtedel lyfter fram miljöaspekten. Att koppla upp byggnader för en effektiv, automatisk reglering av energiförbrukningen blir exempelvis allt vanligare.

– Energifrågan är viktig, men ett hållbart samhälle handlar om mer än miljön. Ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer måste gå hand i hand för att vi ska nå dit, säger dock Olof Ålenius från strategibyrån Global Focus i en av rapportens intervjuer. 

Han nämner försök med tidslås inom svensk hemtjänst som ett lyckat exempel på att slippa lägga tid och personalresurser på nyckelhantering, samtidigt som man har sparat in på bilresor i jakt på rätt nycklar när det har blivit fel. 

Affärsnyttan framför allt
Bland de som lyckats med nya affärsmodeller syns Scania. Karin Rådström, chef på lastbiltillverkarens Fleet & Driver Services lyfter fram hur kundernas efterfrågan på information om körmönster har gett Scania ett helt nytt affärsområde i form av uppkopplade tjänster – samtidigt som åkerierna har minskat sina utsläpp, sparat in på bränslekostnader och kunnat se över körbeteenden för ökad säkerhet.

Karin Rådström understryker dock vikten av att ha affärsnyttan klar för sig. Att inte kunna se en sådan är huvudskälet som anges av de 23 procent av företagen som säger att de inte implementerat IoT. Närmare hälften pekar ut detta som skäl för att avvakta med en uppkopplad verksamhet.

Det råder oklarhet om vem som ansvarar för IoT på svenska företag.

Ansvar oklart
En förklaring till frågetecknena kring affärsnyttan kan anas även bland de som ställer sig positiva till en uppkopplad verksamhet. Vem som är ansvarig för området tycks oklart. IT-chef, vd eller produktchef? Svaren spretar. Utan en ansvarig med en tydlig vision och strategi blir vinsterna med det nya verksamhetsområdet lätt oklara och att tillsätta ny kompetens eller försvara kostnader svårt. Båda aspekterna pekar en tredjedel av företagen, trots en positiv inställning till en uppkopplad verksamhet, ut som problematiska. Nästan lika många oroar sig för säkerhetslösningar.

Säkerhetslösningar avgörande
Det sistnämnda är något som Hewlett-Packard (HP), som tillhandahåller just molnsäkerhetsprodukter och -tjänster, tidigare har lyft fram. Det är befogat, konstateras det i Telenor Connexions rapport. 

– De företag som lyckas övertyga användarna om att de erbjuder säkra lösningar har allt att vinna när invasionen av uppkopplade produkter tar fart på allvar, säger David Jacoby, säkerhetsforskare på Kaspersky Lab i en intervju i rapporten.

Innvasionen redan igång
Det är en invasion som redan har kommit en god bit på väg. Liksom HP fokuserar på sitt intresseområde säkerhet syns i självklart i Telenorundersökningen stora svenska företag eller internationella företag med verksamhet i Sverige ställa sig positiva till den svenska infrastrukturen, kompetensen och innovationskraften inom IoT.

Många av slutsatserna stöds dock i den undersökning kring uppkopplade maskiner som Bergh Institute nyligen släppte. 

– Generellt är svenska företag ganska bra på M2M, sa analysfirmans Tobias Ryberg till Mobilbusiness då.

Och när Gartner förutspår 26 miljarder uppkopplade enheter år 2020 ligger de lågt i sina uppskattningar. Nya siffror från ABI Research anger antalet uppkopplingar vara 40,9 miljarder vid samma tidpunkt, Ericsson har tidigare nämnt 50 miljarder som en rimlig siffra.

Då måste såväl svensk infrastruktur som svenska näringsidkare vara beredda. 

Källa