https://www.mobil.se/nyheter/mobiltackningen-i-stockholms-skargard-kartlaggs
563253
Nyheter
Lågsäsong såväl som högsäsong

Mobiltäckningen i Stockholms skärgård kartläggs

Länsstyrelsen och landstinget i Stockholm har tillsammans börjat mäta upp mobiltäckningen i Stockholms skärgård.

Länsstyrelsen i Stockholm ska tillsammans med landstinget kartlägga mobiltäckningen i Stockholms skärgård under 2017. Målet är att hitta geografiska områden med sämre täckning samt variationer mellan hög- och lågsäsong.

– Vi fokuserar i första hand på att mäta signalstyrkan i 4G-näten. I områden som saknar snabbt bredband via exempelvis fiber eller wi-fi är boende och företag helt beroende av mobilt bredband. Där har 4G i dag bäst förutsättningar att kunna leverera de höga hastigheter som förväntas, säger Claes Johansson, regional bredbandskoordinator på Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsen har upphandlat mätningen, som kommer att ske längs Waxholmsbolagets ordinarie trafikleder, nord- och sydlinjen, och i kompletterande trafik. Som synes av bilden är det Täckningskollen som vunnit upphandlingen. När mätinstrumenten kopplas in i båtarnas elförsörjning mäter de kontinuerligt signalstyrkan från flera mobiloperatörer samtidigt. Med stöd från taxibåtar och postbåtar kommer även avskilda områden att kunna kartläggas, inklusive vissa områden på land.

– Mätningarna har pågått i drygt två veckor och kommer att fortsätta året ut. Redan nu kan vi se intressanta skillnader, både mellan olika delar av skärgården och mellan operatörerna, säger Claes Johansson.

Enligt länsstyrelsen har det under flera år kommit in synpunkter från boende i skärgården om problem med täckningen, och nu vill man kartlägga var enskilda insatser kan göra störst nytta. Kapaciteten i mobilt bredband är en delad resurs och ofta planeras näten utifrån antalet permanentboende. När antalet besökare ökar under sommarsäsongen kan det hända att näten belastas mer än vad de är dimensionerade för.

Samtidigt vet vi också att operatörerna ibland anpassar näten efter turistorter med säsongsvariation, som till exempel Åre och Strömstad, så det ska bli intressant att se vad man kommer fram till i mätningarna.

I regeringens bredbandsstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025" finns ett särskilt mobilitetsmål som säger att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet, och som en del av det har länsstyrelserna sedan sommaren 2015 regeringens uppdrag att bland annat ta fram regionala kartläggningar över både fast och mobilt bredband.